Hypotheekrente betaald nadat je gescheiden bent? Let op, deze is niet altijd aftrekbaar!

Hoe vaak komt het niet voor? De man verlaat bijvoorbeeld de woning en gaat tijdelijk bij zijn familie inwonen. De vrouw blijft samen met de kinderen in de woning wonen gedurende het mediationtraject. In de loop van het jaar wordt het echtscheidingsverzoek ingediend bij de rechtbank. Op dat moment eindigt het fiscale partnerschap. De woning is echter 100% eigendom van de vrouw, terwijl de man de hypotheekrente betaalde. Dit overkwam ook een stel uit de regio West-Brabant waar hun zaak voor de rechter kwam. In dit artikel leggen we op een eenvoudige manier uit waar je in situaties als deze aan moet denken en waarom het hier mis is gegaan met de belastingaftrek.

Casus

In deze zaak was de vrouw 100% eigenaar van de woning. Zij waren gehuwd, maar er was geen sprake van een gemeenschap van goederen; ieder had zijn eigen vermogen. Wel was de man ook aansprakelijk voor de hypotheekschuld op de woning. Op 1 juni 2013 verlaat de man de woning. Vanaf augustus 2013 zijn zij verwikkeld in een scheidingsprocedure. Op 1 december 2013 schrijft de man zich in op een ander woonadres. Bij het doen van aangifte inkomstenbelasting kiezen zij niet voor “voljaarspartnerschap”. Die mogelijkheid om voor het hele jaar gezien te worden als fiscale partners benutten zij dus niet. Daarmee eindigt het fiscale partnerschap voor hen op 1 december 2013. De man had de betaalde hypotheekrente in aftrek genomen als rente voor de eigen woning in zijn aangifte inkomstenbelasting. De belastingdienst accepteert deze aftrekpost niet. De man gaat tegen dit besluit van de inspecteur in beroep bij de belastingrechter.  

Oordeel rechtbank

Tijdens de rechtzaak staat de vraag centraal of de man de betaalde rente als eigenwoningrente of als onderhoudsverplichting (alimentatie) in aftrek kan nemen. Bij de aangifte inkomstenbelasting is er niet voor gekozen om het hele jaar fiscaal partner te zijn. Als je dat niet doet kun je ook de aftrek niet aan elkaar toebedelen. Dan is het van belang op wie die hypotheekrente uitgaven drukken. De woning is van de vrouw. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat de schuld aan de bank aan de vrouw toebehoort. De rente drukt niet op de man, omdat hij de voorgeschoten rente in beginsel van de vrouw kan terugvorderen. Er zijn geen afspraken gemaakt waaruit iets anders blijkt. Nu de rente niet op de man drukt kunnen dit geen aftrekbare rentelasten zijn voor de inkomstenbelasting.

Ook kan de betaalde renteaftrek geen vorm van een onderhoudsverplichting (alimentatie) zijn. Hierover is niets schriftelijk vastgelegd. Er is geen partneralimentatie afgesproken in de vorm van betaalde hypotheekrente.

Nadere uitleg

Kosten drukken

In de wet is geregeld dat renteaftrek voor de eigen woning bij diegene in aftrek kan worden gebracht waar de kosten ook drukken. Bij een eigen woning is dan van belang wie het eigendom heeft of welk deel van het eigendom. Veelal is dat 50% bij ieder.

Eigen woning

De kosten voor een eigen woning kunnen aftrekbaar zijn. De definitie van een eigen woning voor de wet Inkomstenbelasting is die woning die je als hoofdverblijf ter beschikking staat. Als één van de partners de woning verlaat om er niet terug te keren (duurzaam verlaten) dan is vanaf die dag die

woning geen hoofdverblijf meer. Het is niet van belang of die partner dan nog ingeschreven staat op die woning in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Volgens de hoofdregel is er dan geen sprake meer van een eigen woning. Wel is er een uitzondering voor situaties waarbij personen in scheiding liggen. Vanaf de datum van het duurzaam verlaten van de woning heeft die partner nog 24 maanden de mogelijkheid de woning als eigen woning aan te merken in de inkomstenbelasting. Wel dient de andere partner in de woning te blijven wonen.    

Fiscaal partnerschap en verdeelmogelijkheid kosten en rente-aftrek eigen woning 

Indien je in de loop van het jaar geen fiscaal partner meer bent, dan kun je bij de aangifte inkomstenbelasting er voor kiezen om toch voor het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden. Alleen dan kun je sommige aftrekposten en vermogensbestanddelen aan elkaar toerekenen. Dit kan een grote belastingbesparing opleveren of belastingnadeel voorkomen. Vooral bij situaties als deze en bij afkoop van partneralimentatie is dat bijvoorbeeld van groot belang. 

Het is goed om te weten dat fiscaal partnerschap eindigt als de volgende twee voorwaarden zijn vervuld:

  1. Één van de partners schrijft zich in op een ander woonadres volgens de GBA
  2. Het verzoek voor echtscheiding of convenant is ingediend bij de rechtbank

Stel dat de man op 1 apil 2020 de woning verlaat en het scheidingsconvenant wordt ingediend op 1 augustus 2020, dan eindigt het fiscale partnerschap op 1 augustus 2020. Op dat moment zijn beide voorwaarden namelijk pas vervult.

Conclusie

In de zaak blijkt dus dat het van groot belang is wanneer het fiscale partnerschap eindigt. Dat hangt  af van handelingen die je verricht; ergens anders inschrijven en indienen verzoek scheiding bij de rechtbank. Het einde van het partnerschap is daarna weer van invloed op het wel of niet mogen verdelen van aftrekposten of inkomensbestanddelen met elkaar. De keuze om voor het hele jaar als fiscaal partner te worden beschouwd is daar ook weer op van invloed. Het doen van aangifte inkomstenbelasting en of er wel of niet voor voljaarspartnerschap wordt gekozen is in onze praktijk dan ook een paragraaf die terugkomt in het convenant. Het is belangrijk daar in het scheidingstraject al bij stil te staan en de partners aan die afspraken te houden. Anders kunnen er nare financiële verrassingen te voorschijn komen.

Kun je ook hulp gebruiken van een mediator die ook belasting bespaart? Voor meer informatie neem contact met ons op, of kom naar ons wekelijks inloopspreekuur op de Botermarkt 1 te Heusden.

Bron:
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zaaknummer AWB – 17_7430
Datum publicatie 21-1-2020

Leave A Comment