U bent van plan om te gaan scheiden en vraagt zich af hoe u dat het beste kunt regelen. Scheiden is een emotionele gebeurtenis in uw leven, maar ook in dat van uw toekomstige ex-partner. Op zo’n keerpunt in uw leven, komen verschillende emoties bij elkaar, zoals teleurstelling, onzekerheid, soms ook minderwaardigheid, woede en frustratie. Het kenbaar maken aan de partner van de voorgenomen scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Dit wordt de zogenaamde “scheidingsmelding” genoemd.
Vaak is de partner die de scheiding aankondigt dit al gemiddeld één jaar eerder van plan. Onderstaand geven wij u een overzicht om inzicht te krijgen welke stappen genomen dienen te worden om de scheiding formeel te regelen.

1 Mediator of advocaat?

U kunt scheiden via een mediator of een advocaat. In de regel is scheiden via een mediator goedkoper en sneller. U komt gezamenlijk tot afspraken over bijvoorbeeld het ouderschapsplan, de alimentatie en de verdeling van uw bezittingen zoals de eigen woning. Ook kunt u samen afspraken maken over het al dan niet verdelen van uw opgebouwde pensioenrechten tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Indien u niet meer gezamenlijk kunt overleggen, dan kiest u zelf ieder een advocaat. Dit wordt scheiden op tegenspraak genoemd. Het nadeel van een dergelijke procedure is dat u minder invloed heeft op de afspraken die u wenst te maken. De rechter beslist in een dergelijk geval wat volgens de rechtbank rechtvaardig is. Mediation wordt ook vanuit de overheid gestimuleerd. De rechtbank zal na een verzoek van de advocaat dan ook eerst een mediationtraject verplichten. Een mediator is onafhankelijk en is er voor de belangen van beide partijen.

2 Kennismaken en inventariseren

Nadat u een mediator heeft gekozen, maakt u kennis en neemt u de beslissing om samen de echtscheidingsprocedure te doorlopen. De mediator bespreekt met u de onderwerpen waarover afspraken gemaakt dienen te worden. Dit hangt er mede vanaf of u in gemeenschap van goederen getrouwd bent of op huwelijkse voorwaarden.
De onderwerpen zijn meestal; zorg voor de minderjarige kinderen (ouderschapsplan), berekening kinderalimentatie, berekening partneralimentatie (onderhoudsverplichting), verdeling eigen woning, verdeling pensioen en verdeling bezittingen en schulden. U levert de gevraagde informatie aan bij de mediator.

3 Uitwerken persoonlijk plan

Op basis van de ontvangen financiële gegevens maakt de mediator van Egard Mediators een persoonlijk financieel plan. Hierin wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke regels omtrent de huwelijks goederenverdeling. Ook wordt de regelgeving omtrent alimentatieberekeningen (tremanorm) in het plan verwerkt. Uit de berekening zal ook het netto-inkomen in de nieuwe situatie (na de scheiding) per persoon in beeld worden gebracht. Deze berekening is een basis voor het vervolggesprek. Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren, kunnen u en uw toekomstige ex-partner afwijkende afspraken maken. Uitgangspunt is dat u samen achter de gemaakte afspraken staat. Eventuele financiële verschillen kunnen dan tegen elkaar worden uitgeruild, bijvoorbeeld afzien van pensioenverevening uitruilen tegen overwaarde woning. Hierbij wordt door ons rekening gehouden met de belastinglatenties. Desgewenst heeft Egard Mediators overleg over uw dossier met uw financiële adviseur, zodat u de financiering rond kunt krijgen van de eigen woning.

4 Opstellen convenant

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zogenaamd echtscheidingsconvenant. Het is van essentieel belang hoe het convenant wordt vormgegeven. Met name de belastingtechnische gevolgen van de afspraken kunnen van grote invloed zijn op een later moment. Het komt ook steeds meer voor dat de belastingdienst het convenant opvraagt bij de afwikkeling van uw aangifte inkomstenbelasting. Egard Mediators beschikt dan ook over de noodzakelijke fiscale kennis om de afspraken omtrent de scheiding correct in uw aangifte inkomstenbelasting te verwerken.

5 Indienen convenant bij de rechtbank

Echtscheidingsconvenanten mogen in Nederland enkel door advocaten worden ingediend bij de rechtbank. De samenwerkende advocaat van Egard Mediators beoordeelt het convenant en dient deze in bij de rechtbank.

6 Rechtbank doet uitspraak

De rechtbank spreekt de echtscheiding binnen gemiddeld 2 tot 5 weken uit na indiening verzoek. Het is mogelijk dat de rechtbank vragen heeft over het convenant, u dient dan ter zitting te verschijnen om te worden gehoord. Dit komt niet vaak voor. Indien u kinderen heeft tussen 12 en 18 jaar, kan het voorkomen dat de rechter van henzelf wil weten bij welke ouder ze willen wonen.

7 Definitieve scheiding

U bent formeel gescheiden als de uitspraak van de rechtbank vervolgens is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand. Dit dient binnen 6 maanden na de uitspraak van de rechtbank plaats te vinden. De advocaat regelt dit voor u. U ontvangt een bewijs van inschrijving in het register. Indien u de scheiding niet binnen 6 maanden laat registeren bij de burgerlijke stand, dan blijft het huwelijk in stand.

8 Na de scheiding

Na de scheiding dienen nog een aantal zaken geregeld te worden, zoals inschrijven op uw nieuwe adres, wijziging van lopende polissen en doorgeven wijzigingen aan uw pensioenfonds. De mediators van Egard kunnen u hierbij van dienst zijn. Ook kan de aangifte inkomstenbelasting in het jaar van scheiding door onze fiscalisten opgesteld worden. De dienstverlening van Egard Mediators eindigt niet na het opstellen van het convenant. Mocht u nog vragen hebben aan het einde van het traject, dan kunt u deze altijd nog aan ons stellen (nazorg).

Leave A Comment